Main onsite contact from Local Committee

Main onsite contact from Local Committee

Secretary General: Yan Liu 1609742831@qq.com 
Workshop Chair: Lei Wang lei.wang@dlut.edu.cn
Web Chair: Changqing Ji jcqgood@gmail.com
Finance Chair: Jing Qin 26622106@qq.com
Publication Chair: Baofeng Wang 55233879@qq.com

If you have any question, please do not hesitate to contact us.